Raportare contabilă la data de 30.06.2016 (S1027 - S1050)

   Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (microentităti, entităti mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităti de interes public) aprobat prin OMFP nr. 916/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 499/05.07.2016, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

   Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 916/2016, entitătile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016.

   În functie de criteriile de marime, entitatile aleg formularul de raportare S1027 (entitati mari, mijlocii si mici) sau S1050 (microentitati).

   Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  1. totalul activelor: 350 000 EUR;
  2. cifra de afaceri neta: 700 000 EUR;
  3. numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

   Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza  in  categoria  microentitatilor  si  care  nu  depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
  2. cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
  3. numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

   Entitatile mijlocii si mari sunt  entitatile  care,  la  data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
  2. cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
  3. numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

   Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul de marime, se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.