Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

   Prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA s-a aprobat Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

   Perioada de valabilitate a schemei de ajutor este cuprinsa intre perioada intarii in vigoare a OUG42/2020 si pana la 31.12.2020.

   Programul se deruleaza prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor Publice.

   Sunt 2 tipuri de credite:

   A. Credite investitii si capital de lucru garantat 80% din valoarea finantarii de catre stat (exclusiv dobanzi si comisioane bancare)

   Limitele de acordare sunt: Valoare maxima pe beneficiar 10.000.000lei. Linia de credit pt. finantarea capitalui de lucru este de maxim 5.000.000lei, iar pt credit de investitii 10.000.000lei, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

 • (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale înregistrate la nivelul anului 2019,
 • (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019,
 • (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar.

   B. Credite de investitii si capital de lucru garantat 90% din valoarea finantari acordat microintreprinderilor si initreprinderilor mici (exclusiv dobanzi si comisioane bancare)

   Limitele de acordare sunt:
   - în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi,
   - maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

 • (iv) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale înregistrate la nivelul anului 2019,
 • (v) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019,
 • (vi) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar.

   Pt acest tip de credit Ministerul de finante subventioneaza dobanda aferenta in procent de 100% din bugetul de stat. Perioada de subventionare a dobanzii este de la momentul acordarii creditului pana la 31.12.2020. Subventionarea dobanzii pt 2020 si pt urmatorii 2 ani se aproba anual prin act normative, doar in conditiile in care cresterea economica estimate de Comisia Nationala de Evaluare si Prognoza se situeaza sub nivelul cresterii economice din 2020.

   Conditii de eligibilitate pt beneficiarii creditelor:

 • nu figureaza cu credite restante, inclusive finantari de tip leasing, in ultimele 6 luni datei de 31.12.2019;
 • nu se afla sub interdictia de a emite C.E.C.-uri la data de 31.12.2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioarei datei de 31.12.2019;
 • nu se afla in litigiu cu Ministerul de finante;
 • impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventa;
 • nu prezinta obligatii restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidate;
 • se angajeaza in scris sa nu disponibilizeze personalul existent la data intrarii in vigoare a Ordonantei 42/2020 pana la 31.12.2020;
 • nu se aflau in dificultate, dar s-au confruntat cu dificultati din cauza pandemiei Covid-19;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
 • prezinta garantii colaterale.

   Beneficiarii creditelor de investitii prezintă instituției de credit garanții colaterale care împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

   Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții colaterale aferente creditului, ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat.

   Nu se acorda credite pt urmatoarele activitati:

 • activitati de jocuri de noroc si pariuri,
 • productie si comercializare de armament,
 • productie si comercializare tutun, bauturi alcoolice, substente/plante/preparate stupefiante si psihoterapeutice
 • activitati de investigare si protective.

   Bancile eligibile care acorda finantare garantata de stat in cadrul programului:

 • se incadreaza in categoria institutiilor de credit;
 • au acoperire la nivel national/judetean;
 • acorda finantare pe baza analizei incadrarii beneficiarului in cadrul Programului
 • prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate,
 • incluse în marjă;
 • nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
 • acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiții, inclusiv perioada de grație, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.

   Creditele se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit.

   Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii se compune din:

   a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru marja este de maximum 2,5% pe an.

   Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);

   b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

   c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.

   Beneficiarii care au contractat linii de credit garantate de stat, beneficiaza de o subventie in limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, comisionului de administare si a dobanzilor aferente dar nu mai mult de 800.000 Euro/societate. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

   Inregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

   a) solicitantul de finanțare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;

   b) data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;

   c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat programului;

   d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;

   e) aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;

   f) înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicației, programul electronic de înregistrare online nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași potențial beneficiar solicitant.

   FNGCIMM pune în format electronic la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.

    Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare.

   Pentru toate categoriile de credite acordate in cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.

   Pentru creditele de investiții, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.

Tags: