Microîntreprinderea

   Microîntreprinderea - persoană juridică romana care îndeplineşte anumite conditii, la data de 31 decembrie: 

 • realizează venituri, altele decât in domeniul bancar, asigurari si reasigurari, al pietelor de capital sau in domeniul jocurilor de noroc;       
 • realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro, iar cursul de schimb folosit pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiu financiar;
 • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
 • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

   Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. Baza impozabilă cuprinde toate veniturile microîntreprinderii din care se scad: 

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
 • veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
 • veniturile din subvenţii;
 • veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferenţe de curs valutar;
 • veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

   Si se adauga la  baza impozabilă urmatoarele venituri:

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
 • în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

   Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Contribuabilul declara impozitul prin declaratia 100.

   Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusive, contribuabilul va comunica, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt îndeplinite oricare dintre cele două condiţii, organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea declaratie 010. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

   Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

   Pentru anul 2016, propunerea guvernului este de a aplica  cote de impozitare diferentiate, astfel: 

 • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
 • 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
 • 3% + 1530 lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariati;
 • 3% pentru microîntreprinderile care se află dizolvare urmată de lichidare, inactivitate temporară sau declara pe proprie răspundere ca nu  desfasoara activităţi la sediul social/sediile secundare.

   Pentru persoanele juridice române nou-înființate, se prevedea o cota de impozitare de 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice, daca acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare în alte persoane juridice.