Înregistrare în scopuri de TVA

   O persoana impozabila stabilita in Romania care declara sau realizeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de 220.000 lei, poate aplica regimul special de scutire. Persoana impozabilă care se incadreaza in plafonul de 220.000 lei  pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

   Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă.

   Persoana impozabilă care solicita inregistrarea in scopuri de tva  trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social Cererea de inregistrare in scopuri de TVA (098) si Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăsura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA ( 088).

   Conform Ordinului nr.17 din 7 ianuarie 2015, criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

  • persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora - se depune o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social sau in afara acestuia;
  • niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni sau fapte prezavute in OG nr.75/2001 art.2 alin (2) lit.a. In cazul administratorii şi/sau asociaţii neinregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni ;
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

   In termen de o zi lucratoare, fiscul notifica persoana impozabila in vederea completarii dosarului de inregistrare in scopuri de TVA.

   Sunt respinse solicitarile de inregistrare in scopuri de tva, fara sa se mai verifice celelalte criterii, daca persoana impozabila declara ca nu desfasoara activitati economice la sediul social sau la sediile secundare, sau administratorii/asociatii au inscrise in cazierul fiscal infractiuni sau fapte prezavute in OG nr.75/2001 art.2 alin (2) lit.a.

   In rezolvarea cererii de inregistrare in scopuri de TVA  se evalueaza intentiei si capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania.

       In urma efectuarii analizei, persoana impozabila poate sa:

  • indeplineasca criteriile de evaluare - organul competent emite decizia de aprobare a inregisrarii in scopuri de TVA;
  • nu indeplineasca criteriile de evaluare - se emite un referat in care sunt cuprinse motivele respingerii inregistrarii in scopuri de TVA si decizia de respingere a inregisrarii in scopuri de TVA;
  • indeplineasca partial criteriile de evaluare - motiv pentru care reprezentantul legal al societatii este invitat sa clarifice eventualele aspecte intervenite in evaluare. Invitatia poate fi amana o singura data. Daca reprezentantul legal prezinta corect si complet informatiile solicitate  se emite decizia de aprobare a cererii. Daca reprezentantul legal nu furnizeaza corect si complet informatiile solicitate, compartimentul cu atributii de evaluare trimite dosarul de solicitare a inregistrarii in scopuri de TVA directie regionale antifrauda competenta. In urma verificarilor efectuate, directia antifrauda returneaza dosarul cu propunerea de inregistrare sau respingere a cererii in inregistrare fiscala in scopuri de TVA. 

   Cererea de inregistrare in scopuri de TVA se finalizeaza prin decizia de aprobare sau respingere a inregistrarii.