Eșalonare taxe

Accountant

Instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată de către organul fiscal pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă. Se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni. Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Sunt asimilate obligaţiilor fiscale:

 a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

 b) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii,constituie titluri executorii.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 31 martie 2021 inclusiv la care poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; 

b) să nu se afle în procedura falimentului; 

c) să nu se afle în dizolvare; 

d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. 

f) debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere. 

Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare. Pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eșalonării la plată un grafic, ratele de eșalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată.

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Cererea se soluţionează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situaţii:

 • obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate care şi-a pierdut valabilitatea;
 •  obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 •  obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 •  obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • obligaţiile fiscale sunt în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice;
 • să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv (se pare ca termenul va fi prelungit pana in ianuarie);

–    să nu se afle în procedura falimentului;

–  să nu se afle în dizolvare; 

–  să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

–  să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. 

–  debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată: 

 • să declare si să achite taxele pana in data de 25 ale lunii urmatoare scadenţei pt obligaţiile ce apar după  data comunicării deciziei de eşalonare la plată;
 • să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege;
 • să achite diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei;
 • să respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare;
 • să se achite creanţele stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult
 1.  zile de la comunicarea somaţiei; 
 • să achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea unei decizii de eşalonare la plată;
 • să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară;

Dobânzi şi penalităţi de întârziere:

Incepând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei.

Pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare se percepe o penalitate care i se comunică debitorului prin decizie.

Nivelul penalităţii este de 5% din suma rămasă nestinsă din rata de eşalonare, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată. 

Eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care debitorul  nu mai îndeplineste condiţiile impuse la acordarea esalonarii la plata si situaţia în care cererea de modificare a deciziei de eşalonare la plată se respinge.

Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nu începe sau se suspendă  procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *