Contravenții prevăzute în Codul de procedură fiscală - 01.09.2015

   În conformitate cu Codul de procedură fiscală (art. 219), contravențiile sunt următoarele fapte:

   a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;

   b) neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;

   c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 56 şi art. 57 alin. (2)  - contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri si să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului;

   d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 105 alin. (8) -  obligativitatea contribuabilului de a da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, la finalizarea inspecţiei fiscale,  din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală;

   e) neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (4) şi  art. 105 alin. (9) - contribuabilul trebuie sa prezinte dosarul preturilor de transfer, in cazul tranzactiilor cu persoane afiliate, la cererea organelor fiscale, obligatia de a păstra aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au generat evidenţele contabile şi fiscale si obligaţia de a îndeplinii măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale;

   f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 53 -  furnizarea periodic organelor fiscale de informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. Se face prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere.

   g) nerespectarea obligaţiei înscrierii codului de identificare fiscală pe documente, potrivit art. 73 - obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

   h) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale;

   i) neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni;

   j) nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare prevăzute de prezentul cod;

   k) nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit prezentului cod;

   l) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 154 alin. (9); -  Biroul de carte funciară va comunica organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, care vor fi înştiinţaţi de către organul de executare şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea preţului.

   m) refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate;

   n) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;

   o) nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă;

   p) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni;

   r) refuzul de a îndeplini obligaţia prevăzută la art. 52 alin. (1) -  contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale; 

   s) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 109^1 alin. (5^1) -  Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, iar în situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.

   Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni si  neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, se sancționează  cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.  Aceeași amendă se plătește și pentru:

 • lipsa de pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise a codul de identificare fiscală propriu;
 • nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale;
 • neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
 • nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare;
 • nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit;
 • nerespectarea obligaţiei de comunicare de catre biroul de carte funciară, organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit;
 • refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate.

   În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre contabile, documente de afaceri şi să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal şi experţilor folosiţi pentru această acţiune sa efectueze o cercetare la faţa locului, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu amenda de la cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice.

   La finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil, amenda pentru nerespectarea acestei obligatii este de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice  valoarea este  intre 5.000 lei la 7.000 lei.

   Cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice sunt sanctionați și contribuabilii care nu respectă următoarele obligaţii:

 • să furnizeze periodic organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată prin completarea unor declaratii pe proprie raspundere al caror model se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • pentru tranzacţii cu persoane afiliate, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer;
 • de a păstra aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au generat evidenţele contabile şi fiscale;
 • să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală.

   Refuzul de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, nereţinerea sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă sau reţinerea şi nevărsarea în totalitate a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă se sancționează diferențiat, în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale de plată, astfel:

 • dacă datoria este până la 50.000 lei inclusiv, amenda este cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei, pentru persoane fizice și între 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoane juridice;
 • pentru obligații fiscale sustrase de la plată cuprinse între 50.000 lei - 100.000 lei, amenda este de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice;
 • pentru datorii către stat mai mari de 100.000 lei, amenda este de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice.

   Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. Pentru nerespectarea acestei obligatii sanciunea este amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

   Contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

   Sancțiunile prevazute în Codul de procedură se completează cu dispoziţiile legale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede la art. 13 " Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei".